Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja įmonės UAB „TS GO“, įmonės kodas 302917075, Jovarų g. 2A, LT-47193 Kaunas ir įmonės UAB „TS GROUP“, įmonės kodas 302917075, Jovarų g. 2A, LT-47193 Kaunas (toliau – Įmonė) fizinių asmenų, kurie lankosi www.business-link.pro internetinėje svetainėje asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei nustato jų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Ši Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis.
Šia Politika fiziniai asmenys, besilankantys Įmonės internetinėje svetainėje www.business-link.pro, informuojami apie asmens duomenų tvarkymą.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Asmens duomenų saugumo pažeidimas
– saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

Duomenų subjektas
– fizinis asmuo – Įmonės internetinės svetainės lankytojas, kandidatas į laisvą darbo vietą.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų subjekto teisės – duomenų subjekto galimybės dalyvauti ir kontroliuoti duomenų valdytojo ir / ar tvarkytojo veiklą, kai tvarkomi jo asmens duomenys – žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą Įmonėje; susipažinti su Įmonėje tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; reikalauti ištrinti jo asmens duomenis; gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui; pareikšti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.</p.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. Jomis laikomos bet kokios informacijos ir ryšių technologijos, kuriomis naudojantis galima atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pavyzdžiui: kompiuteriai, ryšių tinklai ir kt.

Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šiuo atveju UAB „TS Go“, juridinio asmens kodas 306107909, adresas: Jovarų g. 2A, LT-47193 Kaunas, tel. Nr. +370 694 10 100, el. paštas: ieva@business-link.pro ir UAB „TS Group“, juridinio asmens kodas 302917075, adresas: Jovarų g. 2A, LT-47193 Kaunas, tel. Nr. +370 688 79300, el. paštas: info@tsgroup.lt.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė joje apsilankius išsaugo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje.
Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

I SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

1. Įmonė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
1.1. Asmens duomenis Įmonė tvarko tik teisėtiems ir šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
1.2. Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
1.3. Įmonė asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
1.4. Įmonė atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.6. Įmonė, tvarkydama asmens duomenis, taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis yra užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
1.7. Įmonė yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje nurodytų principų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

II SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI

2. Įmonė Jūsų asmens duomenis tvarko:
2.1. prašymų ir (ar) skundų administravimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jų nagrinėjimo bei atsakymų į juos rengimo, ir teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu;
2.2. užklausų, pateiktų elektroniniu paštu, telefonu, per Įmonės internetinę svetainę ar kitomis komunikacijos priemonėmis, administravimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jų nagrinėjimo bei atsakymų į juos rengimo, tikslu;
2.3. tinkamo internetinės svetainės valdymo ir administravimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant jos veikimo bei saugumo užtikrinimo, statistinės informacijos rinkimo, tikslu.
2.4. tiesioginės rinkodaros vykdymo, įskaitant, tačiau neapsiribojant naujienlaiškių arba reklaminių pranešimų siuntimo bei komercinių pasiūlymų teikimo, tikslu.

3. Šios Politikos 2 punkte nurodytais tikslais Įmonė renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
3.1. Įmonė prašymų ir (ar) skundų administravimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jų nagrinėjimo bei atsakymų į juos rengimo, ir teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo, tikslu, sutikimo ir (arba) teisėto intereso pagrindu, tvarko tokius Jūsų, kaip asmens, besikreipiančio su prašymu ir (ar) skundu, asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir kiti Jūsų prašyme ir (ar) skunde pateikiami duomenys.
3.2. Įmonė užklausų, gautų per Įmonių grupės internetinę svetainę, elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis, administravimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jų nagrinėjimo bei atsakymų į jas pateikimo tikslu, sutikimo pagrindu, tvarko tokius Jūsų, kaip asmens, pateikiančio užklausą, asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, telefono numeris bei kiti užklausoje Jūsų pateikti asmens duomenys.
3.3. Įmonė tinkamo internetinės svetainės valdymo ir administravimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant jos veikimo bei saugumo užtikrinimo, statistinės informacijos rinkimo, tikslu, teisėto intereso (būtinųjų slapukų atveju) ir sutikimo (statistinių slapukų atveju) pagrindu, tvarko tokius Jūsų, kaip asmens, besilankančio Įmonių grupės internetinėje svetainėje, asmens duomenis: unikalus, atsitiktinai sugeneruotas identifikatorius, prisijungimo laikas, tinklo bei vietos duomenys.
3.4. Įmonė tiesioginės rinkodaros vykdymo, įskaitant, tačiau neapsiribojant profiliavimo tiesioginės rinkodaros tikslu, naujienlaiškių arba reklaminių pranešimų siuntimo bei komercinių pasiūlymų teikimo, tikslu, teisėto intereso (tuo atveju jeigu esate Įmonės klientas) arba sutikimo pagrindu, tvarko tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.

III SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

4. Asmens duomenys surenkami tiesiogiai iš Jūsų, Jums lankantis internetinėje svetainėje, užpildžius įdarbinimo formą, pateikus užklausą per internetinę svetainę, susisiekus su Įmone telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis. Pateikdamas užklausą internetinėje svetainėje nurodytu el. paštu info@tsgroup.lt, Jūs sutinkate, jog Jūsų skundo/prašymo nagrinėjimo tikslu ar užklausos atsakymo tikslu bus naudojami Jūsų pateikti asmens duomenys.
5. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymui yra reikalingas Jūsų sutikimas, jis išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į Įmonę su užklausa, prieš asmens duomenų teikimą elektroninėmis priemonėmis pažymint varnelę sutikimo langelyje arba paspaudus sutikimo mygtuką, taip pat į Įmonės Jums išsiųstą elektroninį laišką atsakant sutinku.
6. Įmonei tvarkant Jūsų asmens duomenis sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Duotas sutikimas gali būti atšauktas Jums susisiekus su Įmone elektroniniu paštu info@tsgroup.lt.
7. Jūs visais atvejais galite rinktis neteikti Įmonei tam tikrų asmens duomenų, tačiau tokiu atveju Jums gali būti apribota galimybė įsigyti Įmonės teikiamas paslaugas.
8. Įmonės tvarkomus Jūsų asmens duomenis Įmonėje turi teisę tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini darbo funkcijų ir (ar) sutartinių įsipareigojimų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.
9. Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu Jūsų asmens duomenys yra surinkti, jie saugomi tik ta apimtimi ir tik tiek laiko kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti, tačiau ne trumpiau kaip 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 patvirtintoje aktualios redakcijos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, kituose Įmonės vidaus tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose bei Įmonės vidaus dokumentuose nustatytais terminais:
9.1. Jums į Įmonę kreipiantis su prašymu ir (ar) skundu, asmens duomenys saugojami 1 (vienerius) metus po prašymo ar skundo išnagrinėjimo ir (ar) atsakymo pateikimo dienos.
9.2. Jums į Įmonę kreipiantis su užklausa, asmens duomenys saugojami iki Jūsų sutikimo atšaukimo, tačiau ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus po užklausos išnagrinėjimo ir (ar) atsakymo pateikimo dienos.
9.3. slapukų pagalba surinktų Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai apibrėžti šios Politikos skyriuje „Slapukų naudojimas“.
9.4. tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu surinktų Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai apibrėžti šios Politikos skyriuje „Tiesioginė rinkodara”.
10. Ilgiau nei 8 punkte nurodytais terminais Jūsų asmens duomenys gali būti saugojami, kai:
10.1. tai būtina, siekiant apginti Įmonės teises ir teisėtus interesus (apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises);
10.2. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veiklos dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
10.3. asmens duomenys yra būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
10.4. esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams.
11. Pasibaigus Jūsų asmens duomenų arba dokumento, kuriame užfiksuoti Jūsų asmens duomenys saugojimo terminui, asmens duomenys ir (arba) dokumentai sunaikinami taip, kad jų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS IR DUOMENŲ GAVĖJAI

12. Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami tik esant bent vienai Reglamento 6 str. 1 d. numatytai teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygai, įvertinus asmens duomenų tvarkymo tikslą bei teikiamų asmens duomenų apimtį.
13. Įmonės tvarkomi Jūsų asmens duomenys be atskiro Jūsų sutikimo gali būti teikiami:
13.1. valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms bei kitiems duomenų gavėjams / jų registrams ir informacinėms sistemoms, kuriems Jūsų asmens duomenis teikti Įmonę įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai;
13.2. teisėsaugos institucijoms;
13.3. Įmonės verslo partneriams, kiek tai yra būtina tinkamam tarp Įmonės ir Jūsų arba Jūsų atstovaujamos įmonės ar darbdavio sudarytos sutarties vykdymui.
14. Įstaigos tvarkomi Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti atskleidžiami Įmonės duomenų tvarkytojams, Jūsų asmens duomenis tvarkantiems Įmonės vardu.
15. Jūsų asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje.

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

16. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
16.1. žinoti / būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;
16.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu. Jūs turite teisę kreiptis į Įmonę su prašymu pateikti informaciją apie tai kokie ir kokiu tikslu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;
16.3. reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis. Nustačius, kad Įmonėje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamus Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis su prašymu dėl tokių asmens duomenų ištaisymo ar papildymo;
16.4. reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Jūs turite teisę kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, esant vienam šių pagrindų:
➢ asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
➢ atšaukėte sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
➢ Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių juos tvarkyti;
➢ asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
16.5. reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę kreiptis į Įmonę su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, esant vienam iš šių pagrindų:
➢ Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Įmonė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
➢ asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
➢ Įmonei nebereikia Jūsų asmens duomenų nustatytai tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
➢ Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Įmonės teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
16.6. nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Jūs turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi Jūsų asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų dokumentų skilčių, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų Jūsų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. Įmonė Jūsų prašymu suteikia Jums informaciją, kokie Jūsų duomenys yra tvarkomi neprivalomai. Įmonė, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja Jus;
16.7. teisę į duomenų perkeliamumą, tai yra Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Įmonei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o Įmonė privalo nesudaryti tam kliūčių;
16.8. pateikti skundą priežiūros institucijai. Jūs, manydamas, kad Įmonės su Jumis susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant Reglamento keliamus reikalavimus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
17. Šioje Politikoje nurodytos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra įgyvendinamos Reglamento ir Įmonės vadovo patvirtinto duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
18. Norėdami įgyvendinti Politikos 16 punkte nurodytas teises (išskyrus teisę žinoti / būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą Įmonėje), asmeniškai, per atstovą, registruotu paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikite Įmonei rašytinį prašymą. Pažymime, kad pateikdami prašymą Įmonei privalote patvirtinti savo tapatybę.
19. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės Įmonėje įgyvendinamos neatlygintinai. Tačiau, jeigu Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio pobūdžio, Įmonė gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į administracines išlaidas.

VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

20. Įmonė, saugodama Jūsų asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
21. Asmens duomenų saugumo priemonės Įmonėje nustatomos atsižvelgiant į Reglamentą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus bei priežiūros institucijos keliamus reikalavimus.
22. Įmonės darbuotojai ar kiti už asmens duomenų tvarkymą Įmonėje atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti Įmonės renkamus Jūsų asmens duomenis ir (arba) prieiga prie šių asmens duomenų, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su Jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ir (ar) sutartiniams santykiams.
23. Įmonė užtikrina patalpų, kuriose laikomi Asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir priežiūrą, priešgaisrinės apsaugos tarnybos nuostatų normų laikymąsi, tinkamą tinklo (LAN, belaidžio) valdymą, naudojimosi internetu saugumą, elektroninio pašto programos, informacinių sistemų duomenų bazių ir failų talpyklos priežiūrą, savalaikį antivirusinių programų ir ugniasienių atnaujinimą bei kitų techninių priemonių, būtinų Asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.
24. Įmonė Jūsų asmens duomenų tvarkymui pasitelkia tik tokius duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina tinkamų organizacinių ir techninių duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą ir jų laikymąsi. Su tokiais duomenų tvarkytojais Įmonė visuomet pasirašo sutartį arba papildomą susitarimą dėl asmens duomenų apsaugos, kuriame, apibrėžia asmens duomenų tvarkymo apimtį ir aiškiai nurodo duomenų tvarkytojo pareigas ir atsakomybes.

VII SKYRIUS
SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

25. Slapukų pagalba surinkta informacija leidžia Įmonių grupei tobulinti internetinės svetainės veikimą, užtikrinant Jums patogią ir efektyvią informacijos paiešką.
26. Pagrindiniai Įmonės internetinėje svetainėje www.business-link.pro naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
cookie_notice_accepted Šis slapukas fiksuoja ar vartotojas sutiko su slapukais 30 (trisdešimt) dienų
_ss Šio slapuko pagalba renkama informaciją apie lankytojų elgesį keliose svetainėse – ši informacija naudojama svetainėje, siekiant optimizuoti reklamos aktualumą. Slapukas taip pat leidžia svetainei
nustatyti, kaip lankytojas pateko į svetainę.
1 (viena) diena
anj, Šis slapukas registruoja unikalų ID, kuris identifikuoja grįžtančio vartotojo įrenginį. ID naudojamas tiksliniams skelbimams. 90 (devyniasdešimt) dienų
icu, Šis slapukas registruoja unikalų ID, kuris identifikuoja grįžtančio vartotojo įrenginį. ID naudojamas tiksliniams skelbimams. 90 (devyniasdešimt) dienų
uids, Šis slapukas registruoja unikalų ID, kuris identifikuoja grįžtančio vartotojo įrenginį. ID naudojamas tiksliniams skelbimams. 90 (devyniasdešimt) dienų
sess, Šis slapukas registruoja unikalų ID, kuris identifikuoja grįžtančio vartotojo įrenginį. ID naudojamas tiksliniams skelbimams. 90 (devyniasdešimt) dienų
uuid2, Šis slapukas registruoja unikalų ID, kuris identifikuoja grįžtančio vartotojo įrenginį. ID naudojamas tiksliniams skelbimams. 90 (devyniasdešimt) dienų
usersync Šiame slapuke yra duomenų, nurodančių, ar slapuko ID sinchronizuojamas su partneriais. 90 (devyniasdešimt) dienų
pa_rubicon_ts , Šį slapuką nustato „Perfect Audience“ ir jis naudojamas reklamos tikslais, remiantis vartotojų elgsenos duomenimis. 2 (du) metai
pa_yahoo_ts , Šį slapuką nustato „Perfect Audience“ ir jis naudojamas reklamos tikslais, remiantis vartotojų elgsenos duomenimis. 2 (du) metai
pa_google_ts, Šį slapuką nustato „Perfect Audience“ ir jis naudojamas reklamos tikslais, remiantis vartotojų elgsenos duomenimis. 2 (du) metai
pa_twitter_ts Šį slapuką nustato „Perfect Audience“ ir jis naudojamas reklamos tikslais, remiantis vartotojų elgsenos duomenimis. 2 (du) metai
pa_uid Šį slapuką nustatė prfct.co. Šis slapukas naudojamas svetainėse, kurios naudoja tą patį skelbimų tinklą, kad būtų rodomi skelbimai kitiems tinklo reklamuotojams. 2 (du) metai
pa_openx_ts Šį slapuką nustato „Perfect Audience“ ir jis naudojamas reklamos tikslais, remiantis vartotojų elgsenos duomenimis. 2 (du) metai
koitk Šis slapukas renka duomenis apie vartotojų elgesį ir sąveiką, siekdamas optimizuoti svetainę ir padaryti reklamą svetainėje aktualesnę. 10 (dešimt) metų

27. Asmenų, besilankančių Įmonių grupės internetinėje svetainėje, Asmens duomenys gaunami iš „Google Analytics“ programos.
28. Sutikimas įrašyti slapukus išreiškiamas paspaudus mygtuką „SUTINKU“ Įmonės internetinėje svetainėje ir (arba) pasirodžius pranešimui su tekstu: „Informuojame, kad siekiant užtikrinti tinkamą Jūsų naršymo kokybę, statistiniais tikslais, šioje svetainėje naudojame slapukus. Sutikdami, paspauskite „SUTINKU“. Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite Privatumo politikoje“.
29. Duotas sutikimas bet kada gali būti atšauktas pakeitus savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrynus įrašytus slapukus. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.

VIII SKYRIUS
SOCIALINIAI TINKLAI

30. Informaciją, kurią pateikiate Įmonei socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojamą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.
31. Šiuo metu Įmonė turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurios privatumo politika yra pateikiama internetinėje svetainėje: www.facebook.com/policy.php.
32. Kadangi Įmonė negali kontroliuoti trečiųjų šalių internetinių svetainių turinio, naudojamų slapukų, rekomenduojama perskaityti jų privatumo politikas ir tiesiogiai su jomis susisiekti iškilus bet kokiems klausimams dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

IX SKYRIUS
TIESIOGINĖ RINKODARA

33. Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu naujienlaiškiai, reklaminiai pranešimai, specialūs komerciniai pasiūlymai bei kita su Įmonės veikla susijusi informacija, Jums gali būti siunčiama ir (arba) teikiama tik gavus išankstinį Jūsų sutikimą arba teisėto intereso pagrindu, jei anksčiau pasinaudojote Įmonės paslaugomis.
34. Sutikimą gauti naujienlaiškius, reklaminius pranešimus, specialius komercinius pasiūlymus bei kitą su Įmonės vykdoma veikla susijusią informaciją, Jūs galite išreikšti įvesdami savo elektroninio pašto adresą į atitinkamą Įmonės internetinės svetainės langelį ir paspaudus šalia esančią nuorodą „Prenumeruoti“.
35. Duotas sutikimas bet kada gali būti atšauktas susisiekus su Įmone elektroniniu paštu info@tsgroup.lt.
36. Išimtis dėl išankstinio sutikimo taikoma tik tuomet, kai Jūs, kaip esamas Įmonės klientas, sutarties sudarymo su Įmone metu neišreiškėte nesutikimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo ir tam neprieštaravote. Tokiu atveju, Įmonė, teisėto intereso pagrindo, siekdama susisiekti su Jumis bei pranešti naujienas ir kitą su Įmonės vykdoma veikla susijusią informaciją, gali siųsti Jums naujienlaiškius, reklaminius pranešimus bei specialius komercinius pasiūlymus elektroniniu paštu. Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą, Jums suteikiama galimybė atsisakyti tokių pranešimų, laiško pabaigoje paspaudus „unsubscribe“.
37. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų sutikimo pagrindu, saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo, tačiau ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo davimo dienos. Pats Jūsų sutikimas saugomas dar 2 (dvejus) metus nuo tiesioginės rinkodaros veiksmų nutraukimo momento.
38. Nusprendus neteikti Įmonei savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, Įmonė negalės Jūsų informuoti apie Įmonės tiekiamą produkciją, su ja susijusias naujienas, taikomus specialius komercinius pasiūlymus, nuolaidas bei akcijas.

X SKYRIUS
PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

39. Ši Politika reguliariai peržiūrima ir atnaujinama, o jos pakeitimai skelbiami internetinėje svetainėje www.business-link.pro .
40. Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. liepos 14 d.

XI SKYRIUS
KONTAKTINĖ INFORMACIJA

41. Turėdami klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su Įmonės renkamais, naudojamais ir saugomais Jūsų asmens duomenimis, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@tsgroup.lt.